top of page
Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website (WasbareluierWereld) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van WasbareluierWereld betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.
 

Doel

Alle gegevens en informatie op WasbareluierWereld worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. De inhoud van de website wordt in samenwerking met onderzoekers en (ervarings)deskundigen met uiterste zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat u de informatie op WasbareluierWereld niet volledig, juist of actueel acht. U kunt altijd contact opnemen via info@wasbareluierwereld.nl.

Aansprakelijkheid

WasbareluierWereld is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van WasbareluierWereld en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan WasbareluierWereld.
 

Intellectuele eigendomsrechten

WasbareluierWereld is eigendom van Sterk voor Wasbaar. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van WasbareluierWereld, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden, behoren toe aan de Sterk voor Wasbaar.
 

De informatie op WasbareluierWereld mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden, mits hierbij correcte bronvermelding plaatsvindt.

Koppeling naar websites van derden

WasbareluierWereld draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar deze website linkt, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. WasbareluierWereld aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.


Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

 

Wijzigingen van deze voorwaarden

WasbareluierWereld  behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder WasbareluierWereld wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op deze site van kracht zijn.

 

Privacy                     

Alle door de gebruiker aan WasbareluierWereld verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door WasbareluierWereld aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
 

Formulieren op WasbareluierWereld vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers die gebruikt wordt voor het verzenden van informatie of om contact op te nemen. WasbareluierWereld biedt bezoekers van deze site de mogelijkheid tot het verzoek om aanpassing van persoonsgegevens uit de database of het verzoek tot stopzetting van toekomstige informatieverzending. Uw reactie kunt u zenden naar: info@wasbareluierwereld.nl.

bottom of page